Điều khoản và Điều kiện tham gia chương trình Giới thiệu bạn sử dụng giải pháp NeoX

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Chương trình “Giới thiệu bạn sử dụng giải pháp NeoX” 

Cập nhật ngày: 01/01/2023 

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC CHUNG  

1. Giới thiệu: 

Chào mừng đến với NeoPay đơn vị cung cấp giải pháp, dịch vụ trung gian thanh toán (“NeoPay”) được sở hữu, quản lý, vận hành bởi Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Neo. 

Các thuật ngữ được đề cập dưới đây bao gồm: “tôi”; “chúng tôi”; “công ty”; “NeoPay” hoặc “NeoX” là tham chiếu đến Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Neo. 

Các thuật ngữ được đề cập dưới đây bao gồm: “khách hàng”, “người dùng” hoặc “người giới thiệu” là tham chiếu đến các cá nhân truy cập, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên NeoPay. 

2. Thông tin chương trình:   

Chương trình “Giới thiệu bạn sử dụng giải pháp NeoX” là một mô hình liên kết, NeoX sẽ trả một khoản Phí Giới Thiệu cho Người Giới Thiệu khi Người Giới Thiệu thực hiện hướng dẫn khách hàng/đối tác sử dụng dịch vụ của NeoX. 

Áp dụng các dịch vụ NeoX bao gồm: Dịch vụ Cổng thanh toán; Dịch vụ Thu/Chi hộ 

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình 

3. Đồng ý: 

Các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Giới Thiệu, khi giới thiệu Sản Phẩm/Dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN NEO cung cấp. 

Các thuật ngữ được giải thích và sử dụng trong Điều Khoản chung này cũng sẽ được hiểu thống nhất khi sử dụng tại các văn bản liên quan do Công ty Cổ phần Thanh toán Neo ban hành. 

Điều Khoản Chung này là một văn bản quan trọng mà Người Giới Thiệu cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Điều Khoản Chung khi tham gia chương trình “Giới thiệu bạn sử dụng giải pháp NeoX”. 

Bằng việc tham gia Người Giới Thiệu xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các quy định, chính sách và điều khoản liên quan khác của Công ty Cổ phần Thanh toán Neo trong quá trình tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn: Điều Khoản Chung này, chính sách Bảo mật, Hợp đồng các điều chỉnh có liên quan liên quan (nếu có). 

Người Giới Thiệu cũng đồng ý và chấp nhận rằng bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, chúng tôi điều có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản này để phù hợp với chính sách kinh doanh của NeoX ở từng thời điểm. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên NeoX mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục giới thiệu sử dụng dịch vụ NeoX được hiểu là Người Giới Thiệu đã đồng ý toàn bộ nội dung thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung đó. 

Người Giới Thiệu đảm bảo rằng đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của NeoX. 

4. Khuyến nghị: 

Người Giới Thiệu cũng được quyền từ chối sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên NeoX nếu không đồng ý bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Chung này. 

Chúng tôi khuyến nghị rằng Người Giới Thiệu nên thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Chung này để cập nhật những thay đổi từ NeoX. 

ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI 

Trong Điều Khoản Chung này, các từ ngữ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác. 

  1. Điều Khoản Chung: là bản Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng Dịch vụ Ứng dụng của NeoX này. 
  2. NeoPay: là Công ty Cổ phần Thanh toán Neo, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0314363533 cấp lần đầu ngày 20/04/2017. 
  3. Người Giới Thiệu: trong Điều Khoản Chung này là những người giới thiệu cá nhân, tổ chức sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ NeoX và chấp nhận các quy định tại Điều Khoản Chung này và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 
  4. Khách Hàng hoặc Merchant: là các cá nhân, tổ chức được giới thiệu với điều kiện họ đã đồng ý ký kết Hợp Đồng và/hoặc đồng ý sử dụng Dịch Vụ NeoX và đã thực hiện các giao dịch trên hệ thống do NeoX cung cấp. 
  5. Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ NeoX: là các sản phẩm, dịch vụ liên quan về trung gian thanh toán của NeoPay theo giấy phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán số 10/GP do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 09/05/2022 và dịch vụ hợp pháp khác. Được phép cung cấp 03 loại gồm (i) Dịch Vụ cổng thanh toán điện tử NeoX; (ii) Dịch Vụ hỗ trợ thu hộ – chi hộ NeoX; (iii) Dịch Vụ ví điện tử NeoX.
  6. Hợp đồng hợp tác: là hợp đồng giới thiệu Khách Hàng sử dụng Dịch vụ NeoX, giữa Người Giới Thiệu và NeoX
  7. Phí Giới Thiệu là khoản phí mà Bên B được nhận từ việc giới thiệu thành công Khách Hàng cho Bên A theo quy định của Hợp Đồng này và các phụ lục kèm theo. Phí giới thiệu và chính sách phí giới thiệu là đã bao gồm thuế GTGT 
  8. Thời Hạn có hiệu lực vào ngày mà NeoX ký hợp đồng với Người Giới Thiệu. 
  9. Ngày làm việc: là các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật. 
  10. Tháng T: là tháng phát sinh giao dịch 

ĐIỀU 3: YÊU CẦU KHI THAM GIA 

3.1. Người Giới Thiệu sẽ cung cấp thông tin theo phiếu đăng ký và đảm bảo các thông tin đó là đúng, chính xác và đầy đủ cho NeoPay.  

3.2. Người Giới Thiệu sẽ ký Hợp đồng hợp tác với NeoPay sau khi Khách hàng đồng ý sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ NeoX 

3.3. Khách hàng sử dụng một hoặc tất cả Sản phẩm/Dịch vụ NeoX cung cấp: Dịch Vụ cổng thanh toán điện tử NeoX; Dịch Vụ hỗ trợ thu hộ – chi hộ NeoX  

 

ĐIỀU 4: CHÍNH SÁCH PHÍ GIỚI THIỆU  

4.1. Phí giới thiệu ký hợp đồng: 

Khách hàng được giới thiệu phải ký kết hợp đồng với NeoPay và phát sinh 02 giao dịch thành công. 

Giao dịch thành công phát sinh trong vòng 02 tuần kể từ thời điểm bắt đầu triển khai dịch vụ. 

Sau 02 tuần triển khai dịch vụ, nếu không phát sinh giao dịch thì tiền Phí Giới Thiệu sẽ không áp dụng. 

4.2. Phí Giới Thiệu theo doanh số: 

Khi merchant phát sinh giao dịch có doanh số, Phí Giới Thiệu theo doanh số sẽ áp dụng. 

Doanh số merchant đạt được chốt theo thời điểm cuối tháng tiếp theo. 

Ví dụ: Hợp đồng ký ngày 18/11 thì doanh số chốt là 31/12  

Doanh số merchant chưa đạt được trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày triển khai dịch vụ thì tiền Phí Giới Thiệu sẽ áp dụng ở mức % theo doanh số của khung doanh số tiêu chí 

(Tiền Phí Giới Thiệu theo doanh số = tỉ lệ % theo doanh số tối thiểu x mức Phí Giới Thiệu theo doanh số) 

Tiền Phí Giới Thiệu bổ sung theo doanh số sẽ được áp dụng trong điều kiện tháng tiếp theo doanh số phát sinh trong tháng 2 lớn hơn hoặc bằng doanh số tối thiểu. 

Doanh thu chưa đạt trong tháng đầu tiên không được cộng dồn vào tháng tiếp theo. 

Tổng Phí Giới Thiệu trên 1 Merchant được giới thiệu = Phí Giới Thiệu ký hợp đồng + Phí Giới Thiệu theo doanh số + Phí Giới Thiệu bổ sung (nếu có trong trường hợp tháng đầu không đạt 100% doanh số tối thiểu) 

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

5.1. Thanh Toán:

1. Điều kiện:

Merchant tuân thủ điều kiện điều khoản của NeoX 

Các giao dịch của merchant thông qua các dịch vụ của NeoX: 

* Cổng thanh toán (thẻ nội địa, thẻ quốc tế, chuyển khoản ngân hàng, ví NeoX) 

* Dịch vụ Hỗ trợ Thu/Chi hộ 

Tiền Phí Giới Thiệu tối đa trên 01 Merchant bao gồm 

= Phí Giới Thiệu ký Hợp đồng + Phí Giới Thiệu theo doanh số đạt 100% tiêu chí.

2. Thời gian thanh toán:

Thời hạn áp dụng Phí Giới Thiệu và Phí bổ sung là tháng liền kề (tháng T+1) và tháng tiếp theo (tháng T+2) kể từ ngày triển khai dịch vụ. 

Tiền Phí Giới Thiệu được thanh toán vào ngày 10 tháng tiếp theo khi doanh số đã được đối soát từ NeoX và Merchant. 

5.2. Thuế: 

Các bên sẽ thực hiện các nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến dịch vụ này theo quy định pháp luật hiện hành. 

Người giới thiệu đồng ý uỷ quyền cho NeoPay để thực hiện và thay mặt Người giới thiệu kê khai, nộp các khoản thuế, phí phát sinh từ Phí giới thiệu theo Hợp đồng này cho Người giới thiệu trước khi thanh toán theo quy định. 

NeoPay sẽ cung cấp một bản sao do Công ty đóng dấu cho Người giới thiệu khi có yêu cầu. 

 

ĐIỀU 6: CÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

Đăng ký tham gia chương trình “Giới thiệu khách hàng sử dụng giải pháp NeoX” qua các bước sau: 

Bước 1: Điền thông tin tại ĐÂY để đăng ký tham gia

Bước 2: NeoX phản hồi bạn qua email  

Bước 3: Nhận email xác thực thông tin đã đăng ký 

Bước 4: Theo dõi và nhận thưởng từ NeoX 

*Người giới thiệu chỉ ký hợp đồng với NeoX 1 lần duy nhất kể từ lúc merchant đầu tiên ký kết hợp đồng thành công.