*English below*

Biểu phí dịch vụ cổng thanh toán NeoX

(Phí tính trên 1 giao dịch chưa bao gồm thuế VAT và được áp dụng từ 01.09.2023)

Dịch vụ

Phí giao dịch

Mô tả

Ví NeoX

0.8% Thanh toán bằng số dư ví NeoX

Mã QR

0.8%

Thanh toán bằng quét mã QR của ngân hàng

Thẻ ATM nội địa

1% + 1.000 đ

Thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Thẻ Quốc tế

Visa / Mastercard

(Thẻ phát hành trong lãnh thổ Việt Nam)

2.3% + 2.000 đ

Thanh toán qua thẻ Quốc tế (Visa / Mastercard)

(Thẻ phát hành trong lãnh thổ Việt Nam)

Thẻ Quốc tế

Visa / Mastercard

(Thẻ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Để có mức giá cạnh tranh và đúng theo yêu cầu, email liên hệ: partnership@neopay.vn Thanh toán qua thẻ Quốc tế (Visa / Mastercard)

(Thẻ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam)

*. Tài liệu tích hợp và môi trường thử nghiệm sẽ được hỗ trợ

Thẻ Quốc tế

JCB / AMEX / UnionPay

(Thẻ phát hành trong/ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Để có mức giá cạnh tranh và đúng theo yêu cầu, email liên hệ: partnership@neopay.vn Thanh toán qua thẻ Quốc tế (JCB / AMEX / UnionPay)

(Thẻ phát hành trong/ngoài lãnh thổ Việt Nam)

*. Tài liệu tích hợp và môi trường thử nghiệm sẽ được hỗ trợ

Hoàn tiền

3.000 đ

Phí hoàn tiền / giao dịch hoàn tiền

NeoX service fee

(Fees are subject to VAT and charged on each transaction – Effective from September 1st, 2023)

Service

Transaction fee

Description

NeoX e-Wallet

0.8% Pay via NeoX e-Wallet ballance

QR code

0.8%

Pay with QR code from banks

 Local ATM card

1% + 1.000 đ

Pay via Local ATM cards

Visa / Mastercard

(Local Card Issuers)

2.3% + 2.000 đ

Pay via Visa / Mastercard

(Local Card Issuers)

Visa / Mastercard

(International Card Issuers)

For competitive rates to meet your requirements, please email: partnership@neopay.vn Pay via Visa / Mastercard

(International Card Issuers)

*. Integration documentation and test environment will be supported

JCB / AMEX / UnionPay

(Local/International Card Issuers)

For competitive rates to meet your requirements, please email: partnership@neopay.vn Pay via JCB / AMEX / UnionPay

(Local/International Card Issuers)

*. Integration documentation and test environment will be supported

Refund

3.000 đ

Refund fee / refund transaction