Chi tiết thưởng chương trình: Giới thiệu bạn sử dụng giải pháp NeoX

PHÍ GIỚI THIỆU 

Chương trình “Giới thiệu bạn sử dụng giải pháp NeoX” 

Cập nhật ngày: 01/01/2023 

CHÍNH SÁCH PHÍ GIỚI THIỆU  

  1. Phí Giới Thiệu ký hợp đồng:
  • Khách hàng được giới thiệu phải ký kết hợp đồng với NeoPay và phát sinh 02 giao dịch thành công: 200,000 VNĐ/merchant 
  • Giao dịch thành công phát sinh trong vòng 02 tuần kể từ thời điểm bắt đầu triển khai dịch vụ. 
  • Sau 02 tuần từ khi triển khai dịch vụ, nếu không phát sinh giao dịch thì tiền Phí Giới Thiệu ký hợp đồng sẽ không áp dụng. 

 

  1. Phí Giới Thiệu theo doanh số:
  • Doanh số merchant đạt được chốt theo thời điểm cuối tháng tiếp theo. 
  • Doanh số merchant chưa đạt được trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày triển khai dịch vụ thì tiền Phí Giới Thiệu theo doanh số sẽ áp dụng ở mức % theo doanh số của khung doanh số 

       (Tiền Phí Giới Thiệu theo doanh số = tỉ lệ % theo doanh số tối thiểu x mức Phí Giới Thiệu theo doanh số) 

  • Tiền Phí Giới Thiệu bổ sung theo doanh số sẽ được áp dụng trong điều kiện tháng tiếp theo doanh số phát sinh trong tháng 2 lớn hơn hoặc bằng doanh số tối thiểu. 
  • Doanh thu chưa đạt trong tháng đầu tiên không được cộng dồn vào tháng tiếp theo 
  • Tổng Phí Giới Thiệu trên 1 Merchant được giới thiệu = Phí Giới Thiệu ký hợp đồng + Phí Giới Thiệu theo doanh số + Phí Giới Thiệu bổ sung theo doanh số (nếu có, trong trường hợp tháng đầu không đạt 100% doanh số tối thiểu ) 

* Các khung Phí Giới Thiệu cho người giới thiệu chương trình: 

   Đơn vị tính: VNĐ 

Khung

Doanh số 

Doanh số tối thiểu 

(tháng/Merchant) 

Phí Giới Thiệu

Hợp Đồng 

Phí Giới Thiệu

theo doanh số đạt 100% 

(tháng /Merchant) 

Silver 

10 triệu  200,000  300,000 

Gold 

30 triệu  200,000 

1,000,000 

Diamond 

1 tỷ  200,000 

5,000,000 

Super Star  10 tỷ  200,000 

20,000,000